O projektu

Fotogalerie

Partneři projektu

Aktuality

Projektové aktivity

Kontakt

Exkurze u zaměstavatelů ALFUN a.s. 22.09.2022

Dne 22.9.2022 se žáci 4.B Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Bruntále společně se studenty z odborné školy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku zúčastnili exkurze do firmy ALFUN a.s. v Bruntále v rámci projektu Technika bez hranic....

Školení Festo Trnava 13.6. – 15.6.2022

Ve dnech 13. – 15. 6. 2022 absolvovali naši žáci společně se studenty z polského Prudniku praktické workshopy orientované na robotiku a Průmysl 4.0. Žáci si nejvíce cenili praktických činností na průmyslových linkách, že si vyzkoušeli programování robotů a robotických...

Exkurze u zaměstnavatelů Protolab CZ 10.6.2022, Galmet PL13.6.2022

Dne 10.6.2022 a 13.6.2022 se žáci 3. B, 2. C SPŠOA spolu s žáky z odborné školy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku účastnili prvních exkurzí u zaměstnavatelů v projektu Technika bez hranic CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001666. V pátek 10. 6. 2022...

Exkurze Praha FESTO 6.6. – 9.6.2022

 V rámci projektu Technika bez hranic se ve dnech 6. – 9. 6. 2022 zúčastnilo12 žáků 3. ročníku oboru Strojírenství Střední průmyslové školy a Obchodní akademie, Bruntál a 18 žáků z odborné školy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku, odborných...

Školení Festo Trnava 25.4. – 27.4.2022

Přesně podle názvu projektu „Technika bez hranic“ se odehrával již čtvrtý výjezd našich žáků do Trnavy na školení FESTO. 15 žáků Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Bruntál a 15 žáků odborné školy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku se...

Školení Festo Trnava 11.4. – 13.4.2022

V pondělí 11. dubna se skupina našich studentů společně s žáky z polského Prudniku vydala na odborné školení na Slovensko. Školení studentů probíhalo na Materiálově – technologické fakultě STU v Trnavě a celou akci organizovala firma FESTO. Exkurze probíhala od...

Exkurze Trnava 29.3. – 31.3. 2022

Školení FESTO Trnava 29. 3. – 31. 3.   V úterý 29.03.2022 vyrazila do slovenské Trnavy druhá skupina žáků naší školy, společně se skupinou polských žáků. Exkurze organizovaná opět firmou FESTO trvala do čtvrtka 31.03.2022. V úterý ráno o půl osmé dorazil k...

Exkurze Praha FESTO

V pondělí 28.3. se studenti ze 3.B společně se skupinou žáků z Polska vydali na školení do firmy FESTO v Praze. Ihned po příjezdu žáky čekalo malé občerstvení, a poté přednáška o historii firmy. Také se dozvěděli, co vlastně FESTO vyrábí a čím vším se zabývá. Žáci...

Slavnostní otevření Laboratoře pro Průmysl 4.0 v Prudniku

Otevření Laboratoře pro Průmysl 4.0 v Prudniku Dne 21. 4. proběhne slavnostní otevření Laboratoře pro Průmysl 4.0 v Prudniku.

Technika bez hranic FESTO

Technika bez hranice FESTO V rámci projektu „Technika bez hranic“ se 16 žáků Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Bruntál a 14 žáků odborné školy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku zúčastnilo čtyřdenního školení v Praze ve firmě FESTO....

O projektu

Název projektu: Technika bez hranic

Registrační číslo projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001666

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce (projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, ze státního rozpočtu České republiky a z vlastních zdrojů jednotlivých partnerů)

Název programu: Interreg V-A Česká republika-Polsko

Hlavní partner: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p.o.

Partner: Powiat Prudnicki

Rozpočet projektu: 1 518 249,24 EUR

Doba realizace projektu: 1. 5. 2020 – 30. 9. 2023

 


Projekt řeší nedostatečnou kvalitu vzdělávacích aktivit na zapojených školách, jejich nedostatečnou propojenost s potřebami regionálního trhu práce, nedostatečnou reflexi moderních forem výuky a klade si za cíl vyřešit propojení obsahu vzdělávání v obou školách a propojení znalostí potřebných pro vstup na trh práce. Nabízí komplexní řešení pro přicházející problém kvalifikace v oblasti Průmysl 4.0 v okresech Bruntál a Prudnik.

Primárním cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost absolventů na společném trhu práce zvýšením jejich praktické připravenosti na reálné pracovní prostředí.

Realizace projektu cílí především na dlouhodobou změnu v oblasti zvýšení kvalifikace absolventů obou škol. Absolventi obou škol získají kvalifikaci v rámci nového společného vzdělávacího programu „Průmysl 4.0“. Projekt přispěje k lepšímu propojení mezi firmami a školami. Významně se zlepší materiálně-technické vybavení obou škol.

Partneři projektu

Hlavní partner: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p.o.

Rozpočet: 832 322,95 EUR

Místo realizace projektu: Kavalcova 814/1, Bruntál

Partner: Powiat Prudnicki

Rozpočet: 685 926,29 EUR

Místo realizace projektu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku

Projektové aktivity

Projekt se skládá ze 7 klíčových aktivit.

KA 1 Řízení projektu

Projekt má stanovenou vlastní organizační strukturu. Za řízení projektu zodpovídá vedoucí manažer projektu, který je pouze u vedoucího partnera v Bruntále. Tato pozice je pro realizaci projektu klíčová, vzhledem k bohatým zkušenostem partnera s řízením obdobných projektů. Důvodem takto nastavené struktury je výhoda zastupitelnosti, v případě, že by u některého z partnerů došlo k odchodu některého z členů realizačního týmu. Dalším z důvodů je efektivní koordinace aktivit, která bude takto lépe zajistitelná a bude možné promptněji řešit případné problémy. Komunikace bude probíhat ústně nebo písemně v závislosti na rozsahu a důležitosti řešené problematiky. Potvrzení zásadních informací bude probíhat písemně. Součástí schůzek v průběhu realizace projektu bude vždy zápis, který bude obsahovat kroky, které budou učiněny, kým budou učiněny, kdo za ně bude zodpovědný a v jakém časovém horizontu budou tyto činnosti realizovány.


KA 2 Propagační a informační činnosti


KA 3 Vybudování laboratoří

Nutnou podmínkou pro realizaci projektu je vybudování laboratoří včetně potřebného technologického vybavení. Laboratoře budou vybaveny složitou technologií. Laboratoř bude stavebně dělena na dvě části – virtuální a simulační. Ve virtuální části laboratoře budou pořízeny počítače, brýle pro virtuální a rozšířenou realitu. Místnost bude dále vybavena místem pro vyučujícího, které se bude skládat z řídící PC stanice s dataprojektorem, videokonferenčním systémem. Simulační část bude vybavena „zmenšenými modely“ reálných průmyslových linek. Linky jsou osazeny rozhraním PLC automaty a dalšími řídícími systémy potřebnými pro programování. Simulační část laboratoře bude osazena dvěma linkami – základní linkou a pokročilou linkou. Žáci budou moci jednotlivé části linek demontovat a programovat je samostatně na svých pracovištích. Pracoviště – stoly budou vybaveny nutnými rozvody pro elektřinu, nízké napětí a rozvody vzduchu pro pohon robotických částí systémů (ramena, dopravníky).


KA 4 Tvorba společného vzdělávacího programu Průmysl 4.0

Aktivita je zaměřená na činnosti nutné s integrací vzdělávacího obsahu do povinné dokumentace obou škol. Vzhledem k rozsahu učiva připraví pedagogičtí pracovníci z obou škol osnovy a zajistí jejich integraci. Před tím je však nutné důsledně proškolit pracovníky, aby dokázali stanovit strategii výuky na obou školách. Tato aktivita je nutnou podmínkou realizace celého projektu a současně podmínkou pro tvorbu společného vzdělávacího programu. Vzhledem k náročnosti a množství učiva zajistí vítězný dodavatel také překlad vzdělávacích materiálů. V projektu je počítáno s překlady z anglického, případně německého jazyka.

Pedagogičtí pracovníci (v rozpočtu projektu Tvůrci společného vzdělávacího programu) vytvoří cvičení, společně připraví zadání úkolů se splněním podmínek pro společnou výuku.

Partneři plánují provést školení zainteresovaných pedagogů (2 osoby CZ, 2 osoby PL) na univerzitě v Trnavě, v Praze a v exkurzí s ukázkami reálného využití technologie Průmysl 4.0 v praxi v Německu. Aktivita bude řízena koordinátory.

V průběhu dokončení dodávek vybavení a technologií v rámci aktivity proběhne zaškolení používání v rozsahu 80 hodin.


KA 5 Vývoj virtuálního výukového prostředí

Tato aktivita je hlavním nástrojem lokalizace potřeb výrobních podniků v obou okresech. Aktivita bude mít několik dílčích výstupů. Primárním výstupem bude vývoj vlastního virtuálního kolaborativního prostředí.


KA 6 Spolupráce při výuce

Stěžejní pro realizaci projektu bude právě KA 6 – Spolupráce při výuce. Právě tato aktivita intenzivně využívá výstupy všech ostatních aktivit a utváří logické provazby projektu.

Do aktivity bude v rámci realizace projektu zapojeno celkem 24 skupin (cca po 15-ti žácích tj. 12 skupin v CZ a 12 skupin v PL).Aktivita zahrnuje – Online kolaborativní výuku pro žáky obou škol, soutěž v programování průmyslových systémů, účast žáků na vzdělávacím workshopu v Praze (4 dny), účast žáků na vzdělávacím workshopu v Trnavě (Slovensko – 3 dny), exkurzi do velkých průmyslových závodů se zavedenou výrobou Průmyslu 4.0 (Německo – 2 dny), kurz – základy polštiny a základy češtiny pro žáky, partnerský studentský workshop (ověření integrace učiva).


KA 7 Spolupráce se zaměstnavateli

Smyslem výuky na středních odborných a prakticky zaměřených školách je propojení výstupů vzdělávání se zaměstnavateli. V konečném důsledku by předchozí aktivity projektu postrádali smysl, kdyby neexistovala definovaná vazba na příhraniční trh práce. Příhraniční trh práce v okresu Bruntál a Prudnik má svá specifika. Již dnes část firem organizuje dopravu zaměstnanců z příhraničí a druhá část firem usiluje o zavedení vyšší automatizace výroby.

Primárním cílem této aktivity je detailně popsat obecně známé potřeby zaměstnavatelů v oblasti automatizace výroby. Cílem bude žákům zajistit odborné exkurze jak u zaměstnavatelů, kteří mají definované procesy automatizace výroby s alespoň částečně zavedenými prvky průmyslu 4.0 a současně firmy, které postrádají vyšší míru automatizace a současně mají pro zavedení této technologie výrobní potenciál.

Řízením aktivity bude pověřen koordinátor. Jeho hlavním úkolem bude mimo organizace exkurzí také vytvořit takové podmínky, aby žáci měli srovnání, mezi automatizovanou a neautomatizovanou výrobou. V rámci aktivity KA6  pak budou moci ve výuce vytvářet návrhy na automatizaci výrobních postupů a procesů.

V rámci aktivity bude vytvořena platforma pro předávání informací o spojeném Bruntálsko-Prudnickém (z pohledu okresu) trhu práce a přenos potřeb zaměstnavatelů v oblasti Průmyslu 4.0 mezi jednotlivými školami. Školy budou mít informace o této specifické části potřeb také ze sousedního příhraničního regionu.

Žadatelé plánují zajistit organizaci exkurzí ve firmách na své straně hranice. Každá skupina se zúčastní 6-ti exkurzí: 3 v  ČR a 3 v PL.

Kontakt

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p.o.

Hlavní manažer projektu: Barbora Friedlová

E-mail: friedlova@spsoa.cz

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p.o.

Věcný manažer projektu CZ: Barbora Karasová

E-mail: karasova@spsoa.cz

Powiat Prudnicki

Věcný manažer projektu PL: Ewelina Wojciechowska

E-mail: e.wojciechowska@powiatprudnicki.pl

Skip to content